DAS EI DES COLUMBUS . Brush-Line on BW-photo . 2004