Oh,…Yeah,… I-l love You
You-u love me
Lo-ove me too
I-I love You
You love me too
We-e love You
I-l love You
laa - la - la
lo-ove me too
II: we-e love You :II
II: You-u love me :II
be – be - be – be
ha,...
lo-ove me too
I-l love You
You-u love me
be – bee – be - Bee


CD: MM s i n g s a n g 1 . track 3 . 2005